1Se din pensionsalder

Udvikling i den lovbestemte tilbagetrækningsalder

Det er politisk aftalt, at den lovbestemte tilbagetrækningsalder skal følge udviklingen i den forventede levetid.

Tilbagetrækningsreformerne sammenkobler forventet levetid og tilbagetrækningsalder. Kort sagt betyder dette, at både efterløns- og folkepensionsalderen på længere sigt forøges i samme takt som stigningen i levetiden. Herved vil den forventede maksimale periode på folkepension være den samme for alle uanset fødselstidspunkt.

Figurerne nedenfor opsummerer princippet bag tilbagetrækningsreformerne. 

Stigningerne i tilbagetrækningsaldrene frem til og med 2035 er vedtaget i Folketinget. I 2035 vil efterlønsalderen være 66 år og folkepensionsalderen 69 år.

Efterfølgende forøgelser af tilbagetrækningsaldrene baserer sig på et skøn over udviklingen i levetiden fremadrettet. Det forventes, at tilbagetrækningsaftalerne øger folkepensionsalderen med yderligere fire år i perioden 2040–2060.

Der ventes en fortsat stigning i levetiden

Restlevetiden for en 60-årig vurderes at stige med mere end 6,4 år i perioden 2024-2080. Dette er en fortsættelse af en historisk tendens.

Pensionsalderen følger levetidsstigningen

Folkepensionsalderen fastsættes efter udviklingen i levetiden. Dette medfører, at pensionsalderen øges kraftigt de kommende årtier.

Samme forventede pensionsperiode

Stigningen i pensionsalderen har til formål at sikre, at pensionsperioden bliver den samme for alle. Dette opnås omkring år 2055, hvorefter perioden er nogenlunde konstant.

Se din folkepensionsalder

Tabellen nedenfor viser den forventede folkepensionsalder efter fødselstidspunkt. Find dit fødselstidspunkt i tabellens første kolonne, da vil de forventede tilbagetrækningsaldre fremgår af tabellens to øvrige kolonner.

For eksempel vil en person født i år 1960 have en efterlønsalder på 64 år og en folkepensionsalder på 67 år.

Efterløns- og folkepensionsalder efter fødselstidspunkt

Fødselstidspunkt Efterlønsalder Folkepensionsalder
År 1953, 1. halvår 60 65
År 1953, 2. halvår 60 65
År 1954, 1. halvår 60½ 65½
År 1954, 2. halvår 61 66
År 1955, 1. halvår 61½ 66½
År 1955, 2. halvår 62 67
År 1956, 1. halvår 62½ 67
År 1956, 2. halvår til 1958 63 67
År 1959, 1. halvår 63½ 67
År 1959, 2. halvår til 1962 64 67
År 1963 til 1966 65 68
År 1967 til 1970 66 69
År 1971 til 1974* 67 70
År 1975 til 1978* 68 71
År 1979 til 1983, 1. halvår* 68½ 71½
År 1983, 2. halvår til 1987, 1. halvår* 69½ 72½
År 1987, 2. halvår til 1991* 70 73
År 1992 til 1996, 1. halvår* 70½ 73½
År 1996, 2. halvår til 2000* 71 74
År 2001 til 2005, 1. halvår* 71½ 74½
År 2005, 2. halvår til 2009* 72 75
År 2010 til 2014, 1. halvår* 72½ 75½
År 2014, 2. halvår til 2018* 73 76
År 2019 til 2023, 1. halvår* 73½ 76½
År 2023, 2. halvår til 2024, 2. halvår* 74 77

* Stigninger i pensionsalderen udover 69 år er aftalt i tilbagetrækningsreformerne, men disse stigninger er ikke vedtaget i Folketinget. Yderligere forhøjelser af tilbagetrækningsalderen vedtages 15 år, før de træder i kraft. I 2025 skal der i Folketinget tages stilling til, hvorvidt folkepensionsalderen fra og med 2040 øges til 70 år.

2Forstå tilbagetrækningsreformerne

Folkepensionsalder følger stigende levetid

I 2006 blev den såkaldte velfærdsaftale vedtaget af et bredt flertal i Folketinget1. Et hovedelement i aftalen er, at folkepensionsalderen øges i takt med, at levetiden i Danmark er stigende. Dette har til formål at sikre, at den forventede maksimale periode på folkepension er den samme for alle generationer.

Tilbagetrækningsaftalen fra 20112 indeholder tre hovedpunkter: Fremrykning af de stigninger i pensionsalderen, der blev aftalt i 2006, forkortelse af den maksimale efterlønsperiode fra fem til tre år samt øget pensionsmodregning i efterlønnen.

Udviklingen i efterlønsalderen

Med disse reformer blev efterlønsalderen gradvist øget med et halvt år om året fra 2014 til 2019. I 2022 samt 2023 skete en yderligere forøgelse af efterlønsalderen med et halvt år, så den laveste efterlønsalder i 2023 samlet var forhøjet med fire år fra 60 til 64 år. Da stigningen i folkepensionsalderen i samme periode kun er på to år, er den maksimale efterlønsperiode over perioden afkortet fra fem til tre år.

Fra år 2027 vil efterlønsalderen ændres med samme regulering som folkepensionsalderen, men med ikrafttrædelse tre år tidligere således, at efterlønsperioden forbliver tre år for alle årgange.

Efterløns- og folkepensionsalder ved den forventede udvikling i levetiden

Udviklingen i folkepensionsalderen

Folkepensionsalderen blev gradvist sat op med et halvt år om året fra 2019 til 2022. Herefter bliver folkepensionsalderen reguleret således, at den følger med restlevetiden for en 60-årig. De to første reguleringer af folkepensionsalderen efter denne indekseringsmekanisme er vedtaget og sker i henholdsvis 2030 og 2035, hvor folkepensionsalderen i hvert år øges med yderligere ét alderstrin. Reguleringen gentages herefter hvert femte år, og reguleringen kan være enten 0, ½ eller 1 år afhængigt af stigningen i restlevetiden.

Stigninger fra og med 2040 er en del af den politiske aftale, men disse stigninger vedtages først 15 år før ikrafttræden således, at der tages politisk stilling til forøgelse af folkepensionsalderen igen i år 2025.

Pensionskommissionens forslag

I november 2020 blev der nedsat en kommission, som skulle komme med anbefalinger til fremtidens pensionssystem.

Kommissionen havde blandt andet til opgave at afdække virkningerne af en lempeligere levetidsindeksering, så folkepensionsalderen stiger i et langsommere tempo for årgange, som går på pension fra 2040.

Kommissionen afleverede sin rapport primo maj 20223. I rapporten foreslår kommissionen en lempelse af indekseringen af aldersgrænsen til folkepension med virkning efter 2040.

Figuren viser udviklingen i folkepensionsalderen ifølge pensionskommissionens forslag sammenholdt med de gældende aftaler.

Den af kommissionen anbefalede indeksering af folkepensionsalderen vil betyde, at pensionsalderen efter 2040 stiger cirka halvt så langsom som under de nuværende regler. Den foreslåede indeksering vil betyde, at pensionsvilkårene er mere lige på tværs af generationer end det er tilfældet under de gældende aftaler. Dette da pensionsperioden på sigt vil udgøre en nogenlunde konstant andel af livet.

Folkepensionsalder ved Pensionkommissionens anbefaling og under gældende aftaler