1Metodemæssigt grundlag

Makroøkonomisk model for dansk økonomi

DREAM er en makroøkonomisk simulationsmodel, der har været under udvikling siden 1997. Modellen anvendes til at analysere velfærdsstatens langsigtede udfordringer og til at foretage langsigtede evalueringer af økonomisk-politiske tiltag.

Metodemæssigt grundlag

DREAM er en såkaldt ’overlappende generationsmodel’, dvs. en model hvor der findes en husholdning for hver aldersgruppe. I modsætning til de fleste andre makroøkonomiske modeller (som for eksempel ADAM, SMEC, MONA og MAKRO) beskæftiger modellen sig udelukkende med langsigtede problemstillinger. Modellens teoretiske grundlag kan føres tilbage til Auerbach og Kotlikoff (1987)1 og Blanchard (1985)2. Disse forfattere beskæftigede sig med problemstillinger omkring den offentlige sektors langsigtede finansiering i en økonomi, hvor forbrugerne har endelig levealder.

Auerbach & Kottlikoff (1987) udviklede en dynamisk simulationsmodel med overlappende generationer af husholdninger, hvor agenterne antages at kende fremtidige indkomster og priser. Hver generation lever et på forhånd fastlagt antal perioder. Modellens produktionsside repræsenteres ved en aggregeret privat produktionssektor. A-K-modellen blev en slags foregangsmodel for andre analyser af dynamiske effekter af finanspolitik. A-K-modellen er designet til at vurdere de dynamiske effekter (effekt er på opsparing og investering over tid) af skatte- og afgiftspolitik samt offentlig udgiftspolitik. For en let tilgængelig introduktion til modellen og en oversigt over dens anvendelser se Kottlikoff (2000)3.

Inspireret af Auerbach og Kotlikoff, udviklede forskere på Økonomisk institut, Københavns Universitet den såkaldte EPRU-model i starten af 1990’erne. Målsætningen med EPRU-modellen var analyse af skatte og arbejdsmarkedsreformer i Danmark. Modellen blev derfor bygget som en model for en lille åben økonomi. På grund af boligbeskatningens særstilling blev modellen bygget medhenholdsvis en sektor, der producerer boliger, og en sektor, der producerer øvrige varer. Husholdningssektoren tager udgangspunkt i Blanchard (1985), der har konstant (dvs. aldersuafhængig) dødssandsynlighed. Denne forudsætning betyder, at det er muligt analytisk at aggregere de enkelte generationers adfærd til en samlet aggregeret adfærd. Det giver en betydelig reduktion i den samlede computermodels størrelse. Husholdningerne efterspørger i hver periode dels et bundt af ikke-varige varer og dels boliger. Endelig er arbejdsmarkedet i EPRU-modellen karakteriseret ved imperfekt konkurrence. Modellen blev først anvendt i forbindelse med rapporten fra Udvalget for Personbeskatning (1992)4 og senere til at vurdere ændringer i beskatningen af arbejdsindkomst (Jensen, Nielsen, Pedersen & Sørensen (1994)5), ændringer i kapitalindkomstbeskatningen (Jensen, Nielsen, Pedersen & Sørensen (1996)6), og til en evaluering af den samlede skattereform fra 1993 (Lange, Pedersen & Sørensen (1999)7).

DREAMs opbygning i Danmarks Statistik startede i 1997. Udgangspunktet var EPRU-modellen og en målsætning om et solidt empirisk fundament baseret både på traditionelle nationalregnskabsdata og registerbaseret statistik. Det var en målsætning, at DREAM skulle indeholde en beskrivelse af de regler og institutioner i den virkelige økonomi, som påvirker agenternes incitamenter og derfor ligevægten i økonomien. DREAM blev bygget til at beskrive de strukturelle effekter af konsekvenserne af finanspolitikken, skattepolitikken og arbejdsmarkedspolitikken.

Forbrug og opsparing

I DREAM repræsenteres husholdningssektoren ved en husholdning for hver alder. Blanchards forsimplende antagelse om konstant dødssandsynlighed anvendes ikke i DREAM. Størrelsen og sammensætningen af husholdningerne konstrueres, så de afspejler generationernes størrelse, antallet af hjemmeboende børn og vigtige forhold som generationens gennemsnitlige træk på offentlige udgifter til forbrug, overførselsindkomster og arbejdsmarkedstilknytning. Generationernes størrelse er i modellens fremskrivning baseret på den nationale befolkningsfremskrivning, der laves i et samarbejde mellem Danmarks Statistik og DREAM. En andel af husholdningerne antages at planlægge deres forbrug, time-arbejdsudbud og opsparing således, at de maksimerer en nyttefunktion defineret over deres fremtidige forbrug, time-arbejdsindsats og videregivet arv. Den resterende andel husholdninger forbruger blot deres løbende indkomst (irrationelle såkaldte hand-to-mouth-husholdninger). Det skal understreges, at vigtige beslutninger, så som uddannelsesvalg og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, ikke er endogene valg i DREAM. Disse beslutninger lægges eksogent ind i modellen. Antagelsen om rationel adfærd har derfor kun indflydelse på forbrug, fri opsparing og time-arbejdsudbud. Da de danske regler for arbejdsmarkedspensioner er lagt ind i modellen, er det kun en relativ beskeden del af den samlede opsparing, der en endogent bestemt i modellen. Antagelsen om rationel adfærd er derfor især valgt for at sikre, at husholdningerne spreder forbruget ud over livet.

Produktion og investeringer

Økonomiens produktion varetages i DREAM af aktieselskaber, der givet teknologi, øvrige produktionsfaktorer og kapitalmarkedsforhold, antages at planlægge produktionen og investeringer med henblik på at sikre en så høj værdi af aktiekapitalen som muligt. Det antages, at beslutningstagerne (her virksomhedslederne) ser frem i tiden og indregner forventninger i produktionsplanlægningen. Der er tre brancher i DREAM: En bygge- og anlægsbranche, resten af den private sektor og en offentlig branche.   

Modellen i praksis

Modellen udgøres af et computerprogram (skrevet i GAMS), der indeholder specifikationen af modellens matematiske formulering. Dertil kommer de programmer og systemer, der bruges til at fastlægge modellens datagrundlag og til at rapportere simulationsresultater. Modellens datagrundlag udgøres i princippet af tal fra nationalregnskabet, DREAMs befolkningsfremskrivning, den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), lovmodellen samt tal vedrørende beskatning, indkomster, pensionsbidrag og kapitalapparat.

Datamaterialet behandles i formodeller og bringes på en form, der er konsistent med modellens forenklinger af virkeligheden og med de konsistenskrav, som datagrundlaget nødvendigvis må opfylde for at kunne anvendes. Med den relativt detaljerede behandling af den danske økonomi og velfærdsstat er der tale om et stort datagrundlag, så både formodeller og selve simulationsprogrammet kræver et forholdsvist stort computerberedskab - såvel på hardwaresiden og softwaresiden som hos de personer, der skal arbejde med modellen og dens resultater.

2Opbygning af modelsystem

Metode og væsentligste antagelser

Udgangspunktet er at videreføre den aktuelle indretning af velfærdsordninger, skattesystem mv. og den forventede udvikling i demografien. Der tages højde for fremtidige ændringer i den økonomiske politik, der allerede er vedtaget.

Om grundforløbet

Formålet med DREAMs grundforløb er at fremskrive de offentlige indtægter og udgifter så præcist som muligt. På baggrund heraf dannes et mål, som sætter indtægter i forhold til udgifter. Målet kaldes den finanspolitiske holdbarhedsindikator.

Man kan sige, at DREAM har udviklet en værktøjskasse, som indeholder de nødvendige redskaber til at fremskrive den offentlige sektors indtægter og udgifter. Værktøjskassen indeholder fire fremskrivningsmodeller.

Først fremskrives befolkningens størrelse, uddannelsesniveau og arbejdsmarkedstilknytning i tre selvstændige modeller, som afvikles sekventielt. Disse tre størrelser har afgørende betydning for den økonomiske udvikling på langt sigt. Resultatet af disse fremskrivninger leder ind i den økonomiske model DREAM, som fremskriver samfundsøkonomiske størrelser som BNP, udenrigshandel, forbrug, offentlige udgifter og skatteindtægter og dermed udviklingen i den offentlige saldo og gæld.

Sammenhængen mellem de fire modeller er illustreret i figuren nedenfor. Den følgende tekst beskriver hver af de fire modeller og udarbejdelsen af DREAMs grundforløb.

Diagram som viser opbygningen af DREAMs modelsystem

Den demografiske udvikling

Første skridt er at vurdere befolkningsudviklingen herunder befolkningens sammensætning efter alder, køn, herkomst og opholdsgrundlag. 

Befolkningen vokser på grund af fødsler samt indvandring og formindskes på grund af dødsfald samt udvandring. Når DREAM fremskriver udviklingen i den danske befolkning, sker det ved at tage udgangspunkt i en given befolkning, der fremskrives ét år ad gangen. Befolkningens størrelse og sammensætning vurderes ved at fremskrive hver af de fire begivenheder, som fastlægger befolkningsudviklingen. Disse fremskrivninger er baseret på forudsætninger, der vurderes ud fra tidligere års dødelighed, fertilitet og antal ind- og udvandringer.

Til fremskrivning af dødelighed anvendes Lee-Carters metode. Dette er en økonometrisk metode, der gør det muligt fremadrettet at fortsætte den tendens til faldende dødelighed, som observeres historisk. Som følge heraf kan den såkaldte aldringsproblematik analyseres: Fremover forventes ældre at udgøre en betydelig større andel af den danske befolkning, hvad betyder der for den offentlige saldo? 

Læs en introduktion til vores befolkningsfremskrivning

Læs en beskrivelse af den forventede befolkningsudvikling

Befolkningens uddannelsesniveau

I andet skridt skønnes over antallet af studerende på forskellige uddannelsestyper. Desuden vurderes det, hvordan befolkningens uddannelsesniveau vil udvikle sig fremadrettet.

I uddannelsesmodellen antages alle personer at påbegynde grundskolen, hvorefter overgange mellem forskellige trin i uddannelsessystemet er modelleret på baggrund af overgangssandsynligheder. En sådan sandsynlighed angiver, hvor tilbøjelig en person er til at træffe givne valg. For en studerende i gang med en uddannelse er der for eksempel en vis sandsynlighed for at fortsætte til næste studieår, at færdiggøre uddannelsen eller at frafalde. For en person uden for uddannelsessystemet vil der være en sandsynlighed for at påbegynde de forskellige uddannelsestyper. 

Overgangssandsynlighederne beregnes på baggrund af den observerede uddannelsesadfærd de seneste år. Resultatet af fremskrivningen er dermed, at fremtidige ungdomsårgange vil være tilbøjelige til at vælge samme uddannelser, som en tilsvarende ungdomsårgang vælger i dag.

Læs en introduktion til vores uddannelsesfremskrivning

Læs en beskrivelse af den forventede udvikling i uddannelsesniveauet

Befolkningens arbejdsmarkedstilknytning

Som tredje skridt vurderes befolkningens arbejdsmarkedstilknytning. Resultatet er et skøn over hvor mange danskere, der fremadrettet vil være til rådighed for arbejdsmarkedet som beskæftigede eller ledige, hvor mange der vil være uden for arbejdsmarkedet som førtidspensionister eller efterlønsmodtagere og hvor mange, der vil være gået på folkepension.

I fravær af politiske reformer baseres fremskrivningen af arbejdsmarkedstilknytning på en antagelse om, at en person fremover vil have tendens til at have samme arbejdsmarkedstilknytning, som en tilsvarende person har i dag. Den arbejdsmarkedsadfærd, som observeres historisk, antages altså at være gældende fremadrettet. Dog korrigeres adfærden for den forventede effekt af arbejdsmarkedspolitiske tiltag, hvilket blandt andet omfatter øget folkepensionsalder. Befolkningens stigende uddannelsesniveau har ligeledes en positiv effekt på den gennemsnitlige arbejdsmarkedsdeltagelse fremover.

Læs en introduktion til vores fremskrivning af arbejdsmarkedstilknytning

Læs en beskrivelse af den forventede udvikling i arbejdsstyrken

Den økonomiske model DREAM

Fjerde og sidste skridt i dannelsen af grundforløbet er den makroøkonomiske model DREAM. I modellen fremskrives en række væsentlige samfundsøkonomiske størrelser.

DREAM modellen er en såkaldt overlappende generationsmodel. Dette betyder, at der findes en repræsentativ husholdning for hver alder (17-101 år). Den 30-årige husholdning består for eksempel af alle 30-årige mænd, alle 30-årige kvinder og disses børn (i forbruget tæller børn med en halv). Husholdningen efterspørger varer, tjenester, energi og boliger. Husholdningen udbyder arbejdskraft. Ved hjælp af informationerne fra de tre modeller beskrevet ovenfor er det muligt at danne meget velspecificerede indkomstprofiler over de repræsentative husholdningers liv. Fra befolkningsfremskrivningen ved vi hvor mange personer, der er i den enkelte husholdning/generation. Fra fremskrivningen af arbejdsmarkedstilknytning ved vi hvor mange, der er tilknyttet arbejdsstyrken og hvor mange, der modtager diverse overførselsindkomster.

Det overordnede lønniveau er i modellen bestemt af en markedsbestemt makroløn. For de enkelte generationer er den relative løn bestemt af den individuelle produktivitet fordelt efter køn, alder og herkomst. Overførselsindkomsterne er baseret på gældende regler og udviklingen i satsreguleringen. Satsreguleringen følger det overordnede lønniveau.
Husholdningerne betaler indkomstskat ifølge en ikke-lineær skattefunktion, der er estimeret på baggrund af faktiske skattebetalinger ifølge data fra Danmarks Statistik. Denne funktion gør det muligt at approksimere det virkelige progressive skattesystem således, at ændringer i satser og progressionsknæk kan analyseres.

Husholdningerne antages at indbetale en aldersspecifik andel af lønindkomsten til arbejdsmarkedspension og private pensioner. De private pensioner udgøres af livrente, kapitalpension, ratepension og alderspension. Pensioner beregnes modellen i et stort særskilt modul, der tager hensyn til de korrekte aktuarmæssige regler. Dette sikrer, at modellen giver et fornuftigt bud på den fremtidige udvikling i det danske pensionssystem, herunder de fremtidige skattebetalinger fra udbetalt pension. Ud over pension opsparer husholdningerne i boligbeholdning og værdipapirer (aktier og obligationer). De sidste opsparingsformer bestemmes endogent i modellen.

Der er ni sektorer i modellen. En stor privat sektor, bygge og anlæg, offentlig sektor og en række energisektorer. De private sektorer har kvadratiske installationsomkostninger. Det betyder, at virksomhedens omkostning ved at investere en enhed mere er voksende i investeringsniveauet. Effekten af dette er, at virksomhederne tilpasser deres kapitalapparat gradvist således, at urealistisk store spring i investeringsniveauet undgås.

Den offentlige sektor antages at have en produktionsfunktion på linje med de private sektorer. Offentlig service produceres ved anvendelse af materialer, energi, kapital og arbejdskraft. Den offentlige sektor antages at være servicemaksimerende: For et givent budget vælges input af materialer, energi, kapital og arbejdskraft således at serviceniveauet maksimeres. Det antages i DREAM, at produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor er den samme som i de private sektorer.

Læs en introduktion til DREAM modellen

Læs en beskrivelse af den økonomiske teori anvendt i DREAM

De offentlige indtægter og udgifter

Vi har nu de nødvendige redskaber på plads og kan gå i gang med at vurdere den offentlige sektors fremtidige indtægter og udgifter. De offentlige udgifter består grundlæggende af tre størrelser: kollektivt offentligt forbrug, individuelt offentligt forbrug og indkomstoverførsler (transfereringer). Disse størrelser er modelleret hver for sig i DREAM.

Individuelt offentligt forbrug bruges af de enkelte borgere i samfundet. Det er for eksempel lægebehandling og skoleundervisning. Det individuelle offentlige forbrug opdeles på linje med Danmarks Statistiks Nationalregnskab i fire grupper: Sundhedsvæsen, social omsorg, undervisning samt fritid, kultur mv. Disse fire poster fremskrives under hensyntagen til den demografiske udvikling. På grundlag af data fra Danmarks Statistik beregnes det, hvad en person af et givet køn, alder og herkomst i gennemsnit koster. For social omsorg, undervisning og fritid, kultur mv. antages det i fremskrivningen, at denne gennemsnitlige udgift per person vokser med økonomiens underliggende vækstrate. Heri ligger en antagelse om, at serviceniveauet følger med den almindelige velstandsstigning i økonomien. Fremskrivningen af udgifterne til sundhedsvæsen og ældrepleje korrigeres for udviklingen i restlevetiden. Dette skyldes, at udgifterne til sundhedsvæsenet vokser betydeligt i terminalfasen af livet: De fleste omkostninger til sundhed og ældrepleje ligger i årene op til døden indtræffer. I DREAM antages det desuden, at sundhedsudgifterne og den del af de sociale udgifter, der er relateret til ældrepleje, vokser med en mervækst på 0,3 procent i de næste 25 år. Dette svarer til den observerede mervækst siden 1995. Det antages med andre ord, at den historiske udvikling fortsætter, men at der opnås kontrol med sundhedsudgifterne på langt sigt.

Kollektivt forbrug stilles til rådighed for samfundet som helhed og omfatter for eksempel politi, domstole og forsvar. Det kollektive offentlige forbrug antages i DREAMs grundforløb at følge BNP. I alternativforløb antages det typisk at være givet ved niveauet fra grundforløbet.

Den sidste udgiftspost er indkomstoverførsler. Der findes elleve typer indkomstoverførsler i DREAM: Uddannelsesstøtte, dagpenge, barselsdagpenge, sygedagpenge, aktiveringsydelse, kontanthjælp, efterløn, førtidspension, folkepension, tjenestemandspension og introduktionsydelse. Antallet af personer uden for arbejdsstyrken på de forskellige ydelser er bestemt af fremskrivningen af arbejdsmarkedstilknytning. Inden for arbejdsstyrken er fordelingen mellem beskæftigede og ledige bestemt af den makroøkonomiske model. Som nævnt ovenfor er den forventede effekt af øget tilbagetrækningsalder, jf. de vedtagne tilbagetrækningsreformer, indregner i grundforløbet. Dette er af helt central betydning for netop fremskrivningen af indkomstoverførsler.

De offentlige indtægter består af diverse skatter og afgifter. Disse beregnes på et relativt detaljeret niveau i den makroøkonomiske model. Virksomhederne betaler selskabsskat samt en lang række afgifter. Indtægter fra Nordsøen kan beregnes, idet modellen indeholder sektorer for udvinding af olie og gas. Udviklingen i disse sektorers produktion er bestemt af Energistyrelsens prognose for olie- og gasudvinding i Nordsøen. Husholdningerne betaler indkomstskat samt en lang række afgifter. Modellens langsigtede karakter gør det muligt at analysere de langsigtede konsekvenser af for eksempel skattestop og energiafgifter.

En central variabel ved enhver DREAM fremskrivning er den såkaldte holdbarhedsindikator. Holdbarhedsindikatoren er den permanente forbedring af det primære offentlige budget målt som andel af BNP, der skal til for at sikre, at den offentlige sektor overholder sin langsigtede budgetbetingelse. En holdbarhedsindikator er således et mål for størrelsen af den nødvendige tilpasning i den økonomiske politik for at sikre, at den offentlige sektor på lang sigt ikke genererer hverken under- eller overskud. Bemærk, at holdbarhedsindikatoren ikke siger noget om, hvordan denne tilpasning skal ske.

3Resultat af fremskrivning

Den økonomiske udvikling

DREAMs grundforløb er en fremskrivning, hvor man giver sit bedste skøn over den langsigtede økonomiske udvikling. Hovedfokus er på den offentlige sektors indtægter og udgifter: Er finanspolitikken holdbar, hvis skatten holdes uændret? Hvilke komponenter forklarer udviklingen?

Demografi

Befolkningens størrelse vurderes at stige fra 5,9 mio. i dag til cirka 6,7 mio. personer i 2080. Befolkningen vokser som følge af en forventet stigning i levetiden og en positiv nettoindvandring.

Befolkningsudviklingen betyder, at ældre frem mod 2045 vil udgøre en betydeligt større andel af den samlede danske befolkning, jf. figur 1a. I samme periode aftager andelen af personer yngre end 67 år.

Som en reaktion på befolkningens ændrede alderssammensætning har politikerne aftalt, at folkepensionsalderen stiger i samme takt som levetiden. Primo 2022 er overgang til folkepension mulig ved 67 år. I 2080 ventes pensionsalderen at være øget til 75 år, jf. figur 1b.

Uddannelsesniveau

I dag tager en større andel af en ungdomsårgang en videregående uddannelse, end det tidligere var tilfældet. Derfor stiger det gennemsnitlige uddannelsesniveau de kommende årtier i takt med, at veluddannede unge erstatter ældre, som i gennemsnit er mindre uddannede.

Andelen af befolkningen i den erhvervsaktive alder med en videregående uddannelse skønnes at stige fra omkring 42,5 pct. i dag til 61,4 pct. i 2080, jf. figur 1c. Modsat ses et fald i andelen af ufaglærte (-5,6 pct. point i perioden 2023-2080) og erhvervsuddannede (-13,3 pct. point).

Figur 1a.
Befolkningens alderssammensætning.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Figur 1b.
Lovbestemte tilbagetrækningsaldre.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Figur 1c.
Befolkningens uddannelsesniveau.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Arbejdsmarkedstilknytning

Den rent demografiske udvikling tilsiger, at der i perioden 2030-2040 kommer færre personer i de erhvervsaktive aldre. Dette medfører at arbejdsstyrken falder i perioden, jf. figur 2a (rødt område).

Ved vurdering af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning tages der højde for, at folkepensionsalderen de kommende årtier øges. Den øgede pensionsalder ventes at betyde, at arbejdsstyrken øges markant fra 2030-2080 (orange). Stigningen i arbejdsstyrken sker i takt med, at overgang til pension udskydes til senere i livet.

Befolkningens stigende uddannelsesniveau, og øvrige arbejdsmarkedspolitiske reformer end tilbagetrækningsaftaler, ventes ligeledes at medvirke til at øge erhvervsdeltagelsen fremadrettet (petroleumsfarvet). På langt sigt bidrager den demografiske udvikling også positivt til arbejdsstyrken.

På trods af øget pensionsalder vurderes arbejdsstyrken at udgøre en faldende andel af befolkningen de kommende godt 20 år, hvor der opleves demografisk modvind, jf. figur 2b. Herefter vender udviklingen, hvilket følger af demografien og fortsat øget pensionsalder.

Der foretages ligeledes en fremskrivning af antallet af modtagere af forskellige typer af overførsler som dagpenge, kontanthjælp, førtids- og folkepension. Persontallet i hver gruppe bestemmer udgiften til offentlige transfereringer. Over tid øges satser per ydelsesmodtager med lønudviklingen.

Der ventes en stigning i antal offentligt forsørgede - særligt i antal folkepensionister. Stigningen i antal offentligt forsørgede er imidlertid ikke væsentligligt større end stigningen i arbejdsstyrken. Derfor ventes forsørgerbrøken forholdsvis konstant frem mod 2050, jf. figur 2c.

Figur 2a.
Hovedbidrag til arbejdsstyrkens udvikling.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Figur 2b.
Arbejdsstyrken som andel af befolkningen.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Figur 2c.
Økonomisk forsørgerbrøk.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Offentlige indtægter og udgifter

I den makroøkonomiske model DREAM fremskrives en række samfundsøkonomiske størrelser som bruttonationalproduktet (BNP), udenrigshandel, forbrug, pensionsforhold samt ikke mindst offentlige indtægter og udgifter. Ud fra sidstnævnte bestemmes udviklingen i den offentlige saldo og gæld.

DREAM er en langsigtet økonomisk model. Derfor tilpasses den økonomiske udvikling frem mod 2030 til en ekstern fremskrivning. I denne periode sker en normalisering af konjunktursituationen, hvorefter DREAM modellen fremskriver økonomien under en normal eller gennemsnitlig konjunktursituation.

Forbruget af offentlig service (individuelt offentligt forbrug, for eksempel lægebehandling eller uddannelsestilbud) antages at følge den demografiske udvikling. Der indregnes mervækst i visse sundheds- og ældreudgifter i en afgrænset periode. Kollektivt offentligt forbrug (dvs. ydelser stillet til rådighed for samfundet som helhed, for eksempel politi, domstole og forsvar) antages at følge BNP. Samlet set kan dette tolkes som en videreførelse af det gældende velfærdsniveau. De offentlige indtægter bestemmes ved uændrede skattesatser.

Figur 3a viser den fremskrevne udvikling i den offentlige sektors samlede indtægter og udgifter (eksklusiv renter). Forskellen mellem disse udgør den primære offentlige saldo, som vises i figur 3b.

De offentlige udgifter forventes at udgøre en stigende andel af bruttonationalproduktet (BNP) i perioden frem mod år 2040. Hovedårsagen er den demografiske udvikling, som tilsiger, at ældre i denne periode udgør en stigende andel af befolkningen.

De offentlige indtægter udgør en relativt konstant andel af BNP. Dette skyldes, at hovedparten af skatte- og afgiftsgrundlaget på sigt følger BNP.

I perioden 2050-2060 vurderes udgifterne at aftage som andel af BNP. Udviklingen sker som følge af færre ældre, bortfald af mervækst i visse udgiftstyper og faldende udgifter til både tjenestemandspension og tidlig tilbagetrækning.

Fra sidst i 2050’erne ventes offentlige budgetoverskud. Overskuddet stiger til knap 1,5 pct. af BNP i år 2065.

Herefter ventes vedvarende budgetoverskud. Perioden sidst i fremskrivningen er karakteriseret ved, at antal beskæftigede udgør en nogenlunde konstant andel af befolkningen. Som resultat heraf vokser både indtægter og udgifter i tamme takt som produktionen.

I fremskrivningen finansieres offentlige underskud ved mindskelse af den offentlige sektors formue. Modsat anvendes budgetoverskud til at øge formuen. Udviklingen i den heraf følgende nettoformue ses i figur 3c.

Figur 3a.
Offentlige indtægter og udgifter (ekskl. renter).

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Figur 3b.
Offentlig saldo.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Figur 3c.
Nettoformue.

Figurens hovedpointer er forklaret i teksten

Finanspolitisk holdbarhed

Finanspolitikken er holdbar, hvis det nuværende velfærdsniveau kan opretholdes i al fremtid samtidig med, at skatterne holdes uændret.

Udviklingen i den primære offentlige saldo medfører, at den finanspolitiske holdbarhedsindikator vurderes til 1,1 pct. af BNP. DREAM vurderer altså, at den danske finanspolitik er overholdbar.

Om finanspolitisk holdbarhed