Introduktion til DREAM

Den makroøkonomiske model DREAM er udviklet til at analysere de langsigtede udfordringer, som velfærdsstaten står overfor. Dette sker gennem en detaljeret modellering af de institutioner, som har betydning for den offentlige sektors indtægter og udgifter. Desuden skal modellen anvendes til at vurdere effekten af økonomisk-politiske tiltag.

DREAM modellens hovedfokus er at kunne udtale sig om udviklingen i de offentlige finanser på langt sigt. Er finanspolitikken holdbar, hvis skatten holdes uændret? En sådan vurdering kræver kendskab til to størrelser: den offentlige sektors fremtidige indtægter og udgifter.

Ved udvikling af DREAM er hovedvægten således lagt på en grundig beskrivelse af den offentlige økonomi herunder en detaljeret modellering af de faktorer, som har betydning for økonomiens udvikling: den aldrende befolkning, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, udviklingen i uddannelsesniveauet, olie og gas i Nordsøen, politiske reformer mv.

På langt sigt vil den økonomiske udvikling i høj grad være bestemt af udviklingen i befolkningens størrelse, uddannelsesniveau, erhvervsdeltagelse, pensionsopsparing osv. Omkring modellen er der udviklet et system, der fremskriver disse forhold.

I den egentlige økonomiske model DREAM fremskrives samfundsøkonomiske størrelser som BNP, udenrigshandel, forbrug, offentlige udgifter og skatteindtægter og dermed udviklingen i den offentlige saldo og gæld.

Resultatet af en fremskrivning med DREAM opsummeres ved den såkaldte finanspolitiske holdbarhedsindikator. Denne udtrykker kort fortalt, hvorvidt de forventede, fremtidige offentlige indtægter er tilstrækkelige til at dække de ventede udgifter.

Modellen er desuden velegnet til at beregne effekterne af specifikke politikindgreb. Hvad sker der på langt sigt, hvis arbejdsstyrken øges som følge af en stigning i pensionsalderen? Hvad sker der, hvis flere gennemfører en videregående uddannelse? Hvad har det af effekt, hvis indvandrerne får lige så høj en beskæftigelsesfrekvens som danskerne?

Anvendelse

DREAM har flere anvendelser. For det første dannes et såkaldt grundforløb for den økonomiske udvikling. Her vurderes det, hvorvidt finanspolitikken er holdbar.

For det andet anvendes modellen til vurdere effekten af økonomisk-politiske forslag.

DREAMs grundforløb

DREAM modellen anvendes til at danne et såkaldt grundforløb for den økonomiske udvikling. Et grundforløb er en fremskrivning, hvor man giver sit bedste skøn over den fremtidige økonomiske udvikling på lang sigt. Grundforløbet bygger på uændret finanspolitik, dvs. uændrede skattesatser og offentlige udgifter, der følger udviklingen i befolkningen og den generelle vækst. I grundforløbet tages der højde for den skønnede effekt af fremtidige ændringer i den økonomiske politik, der måtte være vedtaget.

Evaluering af tiltag

Modellen er desuden velegnet til at foretage evalueringer af økonomisk-politiske tiltag. Dette sker ved at ændre den økonomiske fremskrivning således, at den ventede effekt af politiktiltaget indregnes. Tiltagets effekt vurderes herefter ved forskellen i forhold til grundforløbet.

DREAM modellen anvendes blandt andet af de økonomiske vismænd (De Økonomiske Råd) til en vurdering af den finanspolitiske holdbarhed og til langsigtede vurderinger af økonomisk-politiske ændringsforslag. Derudover anvendes modellen af kommissioner, interesseorganisationer, tænketanke mv.

Baggrund

DREAM har været under udvikling siden 1997. Udvikling af modellen blev igangsat med formålet om at analysere de langsigtede udfordringer, som velfærdsstaten stod overfor. Dette var særligt en forventning om betydelig aldring af den danske befolkning. Modellen skulle analysere, hvorvidt den offentlige sektor havde råd til at opretholde samme niveau af offentlig velfærd, når borgerne levede længere, end det hidtil havde været tilfælde.

Om den økonomiske teori

Det er karakteristisk for DREAM, at den bygger på økonomiske tankegange om, hvordan økonomien udvikler sig på langt sigt. Modellens teoretiske ramme sigter derfor ikke mod at forudsige de konkrete konjunkturer, men udelukkende et forløb med en »normal« eller gennemsnitlig konjunktur.

Af denne grund anvendes DREAM ikke til at lave kortsigtede prognoser. I stedet tilpasses den økonomiske udvikling på kort og mellemlangt sigt til en fremskrivning foretaget uden for DREAM modellen.

På længere sigt er den gængse opfattelse, at markedsmekanismer/udbudssiden er dominerende for den økonomiske udvikling. DREAM er således en strukturel ligevægtsmodel. Her anvendes økonomisk teori til at give en matematisk beskrivelse af, hvordan økonomien hænger sammen. I en ligevægtsmodel er både udbuds- som efterspørgselssiden modelleret eksplicit således, at modellen beskriver en ligevægt, hvor alle handler, som de bedst kan givet betingelserne, og økonomien er »faldet til ro«. For at generere ligevægten sker tilpasning på både udbuds- og efterspørgselssiden. Modellens parametre fastsættes således, at den teoretiske model kan forklare observerede økonomiske sammenhænge i data fra Danmarks Statistik.

Fremgangsmåden i DREAM står i modsætning til de makroøkonometriske modeller. I denne modelvariant er modellens relationer tilpasset, hvad der empirisk »passer bedst« til den observerede økonomiske udvikling. I makroøkonometriske modeller vil det typisk være forudsat, at udbuddet tilpasser sig efterspørgslen, ligesom lønninger og priser er mere ufleksible end i ligevægtsmodeller. Dette gør makroøkonometriske modeller velegnede til at foretage fremskrivninger af den kortsigtede økonomiske udvikling.