GrønREFORMs delmodel for affald og genanvendelse

Delmodel for affaldshåndtering og genanvendelse.

Delmodellen skal kunne beskrive affaldssektorens og forbrændingsanlæggenes rolle i energiforsyningen samt udledningerne herfra, da affaldssektoren leverer en stor mængde affald i energiudnyttelse. Da EU har et mål om 70 % genanvendelse af affald i 2035, og der ligeledes foreligger nationale målsætninger på dette område, skal delmodellen kunne beskrive selve omfanget af den reelle genanvendelse af affald i Danmark, således at den ’cirkulære økonomi’ bliver beskrevet. Desuden skal modellen kunne beskrive affaldsbehandlingens effekt på udledningen af de vigtigste forurenende stoffer.

Sortering af dansk produceret affald afhænger i høj grad af kvaliteten af kildesorteringen, hvorfor modellen skal beskrive husholdningernes og virksomhedernes omkostninger ved sortering af deres affald samt effekten af reguleringsændringer på affaldssortering inkl. kildesortering, genanvendelsesprocenten og mængden af affald udnyttet til energiformål samt miljøeffekterne af disse ændringer.

Delmodel for affald og genanvendelse

Som basis for beskrivelse af affaldsstrømmene i dansk økonomi benyttes et datasæt udviklet til GrønREFORM af Danmarks Statistik med afsæt i Miljøstyrelsens affaldsstatistik. Dette data beskriver tilgang og anvendelse og herunder import og eksport af affald mellem brancher, og behandling af affald fordelt på et stort antal affaldsfraktioner.

Affaldsstatistikken følger kun affaldet indtil dets behandling. Der er derfor et behov for data for, hvad der sker med affaldet efter dets behandling. GrønREFORM samarbejder med DTU om brug af EASETECH-modellen, som kan bidrage med information om emissionskoefficienter ved affaldsbehandling, fremskrivning af affaldsgenereringer etc.

Modulet kræver desuden en detaljeret opsplitning af nationalregnskabets 117-branche for affaldssektoren. Denne opsplitning betyder, at der i delmodellen haves fem affaldsbrancher i stedet for én samlet branche. En sådan opsplitning giver information om samtlige aktiviteter foretaget imellem affaldsbrancherne og aktiviteter foretaget mellem affaldsbrancherne og de resterende brancher i nationalregnskabet.

Der er blevet foretaget et indledende researcharbejde af regulering og organisering af affaldssektoren. Dette researcharbejde har resulteret i det følgende notat, der har dannet udgangspunkt for udvikling af modellen.

Organiseringen af affaldssektorens aktører

Med afsæt i en opsplitning af nationalregnskabsbranchen ”383900 Renovation, genbrug og forureningsbekæmpelse” beskriver modellen produktionen i fem underbrancher:

  • 383901 Indsamling af ikke-farligt og farligt affald
  • 383902 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt og farligt affald
  • 383903 Bortskaffelse af affald med energiproduktion
  • 383904 Genbrug
  • 383905 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse

Indsamlingsbranchen (383901) indsamler alt affald i økonomien, som kildesorteres hos virksomhederne og husholdningerne. Virksomhederne betaler i modellen en pris for at komme af med affaldet til virksomheder i behandlingsbranchen (383902-383905). Selve indsamlingsprocessen giver negativ profit, da indsamlingsvirksomhederne skal betale en omkostning ved indsamle og aflevere affaldet til behandling. Men da virksomhederne arbejder under hvile-i-sig-selv princippet, så vil det offentlige sikre branchen nul profit igennem en lump-sum overførsel.

Alt affald sendes således til behandlingsbranchen (383902-383905). I behandlingsbranchen gælder også et hvile-i-sig-selv princip. Behandlingssektoren dækker over aktiviteterne beskrevet for nationalregnskabets underbrancher.

Det antages i modellen, at alt affald i princippet kan forbrændes, og at ikke alt affald kan genanvendes. Dermed produceres en mængde ”sekundært affald”, som enten går til forbrænding eller deponi. På nuværende tidspunkt er mængden af sekundært affald ukendt. Samarbejdet med DTU om EASETECH-modellen vil bidrage med data til at beskrive dette. Der er desuden ambitioner om at få tilføjet emissioner fra særligt genanvendelsesprocessen til modellen. Disse emissionskoefficienter er vigtige for modellens beskrivelse af udledninger ifm. affaldsbehandlingsprocessen, og vil senere blive tilføjet til modellen via samarbejdet med DTU.

Affaldsmodellen (på engelsk)