GrønREFORMs model for energiforsyning

GrønREFORMs delmodel for produktion af og international handel med elektricitet og fjernvarme.

Energiforsyningsmodellen beskriver produktion og prisdannelse for el og fjernvarme år for år og indenfor et enkelt år også opdelt i intervaller, der kan varieres og i princippet brydes ned til timeniveau. Modellen er kraftigt inspireret af eksisterende el- og varmemarkedsmodeller som Balmorel og RAMSES. Sidstnævnte er Energistyrelsens el- og varmemarkedsmodel.

Formålet med at have en fuldt integreret forsyningsmodel med beskrivelse af variation indenfor det enkelte år i GrønREFORM er i sammenhæng med resten af økonomien at kunne beskrive hvilke investeringer, der er nødvendige for en ambitiøs grøn omstilling af forsyningssektoren, og omkostningerne ved specifikke målsætninger for vedvarende energi, både i form af de nødvendige investeringer, og i form af svingende priser og evt. mindsket forsyningssikkerhed.

Delmodel for energiforsyning

Energiforsyningsmodellen er den af projektets delmodeller, der aktuelt er mest udviklet. Allerede inden model-gruppen i DREAM blev etableret i oktober 2019, er der i regi af forskningsprojektet udviklet en fuldt funktionel simulationsmodel. Energistyrelsen har stillet data til rådighed for forskningsprojektet. Det er ambitionen, at GrønREFORM’s forsyningsmodel i videst muligt omfang skal gøre bruge af det data og de ekspertvurderinger, der også anvendes af Energistyrelsen i RAMSES.

Den aktuelle status for udviklingen og integrationen er, at der er etableret en fuld integration mellem forsyningsmodellen og den aktuelle version af den generelle ligevægtsmodel, og det er demonstreret, at der kan laves eksperimenter, hvor de to modeller interagerer med hinanden.

For projektet er det en vigtig milepæl, og et således integreret modelsystem er, så vidt vi ved, ikke set før. At det er lykkedes skyldes i høj grad udvikling af en række nye modelleringsteknikker af de to phd-studerende, der er ansvarlige for udviklingen af forsyningsmodellen.

Det følgende notat beskriver den aktuelle strategi for integration mellem forsyningsmodellen og den generelle ligevægtsmodel.

Strategi for energisektormodellen (på engelsk)

Strategi for integration mellem forsyningsmodellen og den generelle ligevægtsmodel (på engelsk)