Reduktion af emissioner fra andre sektorer

GrønREFORMs delmodel for reduktion af energiforbrug og emissioner på tværs af brancher gennem skift til nye grønne teknologier.

GrønREFORM skal have en detaljeret beskrivelse af forskellige muligheder for at nedbringe forureningen gennem investering i konkrete teknologier. Hvor det er muligt, skal GrønREFORM gøre brug af eksisterende fremskrivninger og teknologikatologer, der beskriver konkrete teknologier. GrønREFORM skal endogent beskrive, hvordan nye, grønne teknologier kan fortrænge den eksisterende teknologi over tid, afhængigt af den førte politik.

Delmodel for reduktion af emissioner

I arbejdet med teknologiske reduktionsmuligheder bruger GrønREFORM den eksisterende viden om omkostninger og potentialer ved nye teknologier. Det er således ikke en del af projektet at indsamle ny viden om grønne teknologier og reduktionsmuligheder.  En beskrivelse af eksisterende teknologikataloger, som forventes at blive brugt i GrønREFORM kan findes i nedenstående notat. Notatet indeholder også en diskussion af forskellige typer af udfordringer med at integrere de eksisterende teknologikataloger.

Fokusområdet ”teknologiske reduktionsmuligheder” koncentrerer sig om den del af økonomien, som ikke er relateret til energiforsyningen, landbruget og transport. Det er således under dette fokusområde, at GrønREFORM detaljerer beskrivelsen af resten af økonomien. Der vil også blive inddraget teknologikataloger i arbejdet med de enkelte fokusområder, dvs. for landbrug, transport og energiforsyningen.

Eksisterende teknologikataloger (på engelsk)

Virksomheder har tre overordnede metoder til at reducere deres udledninger:

  • Outputreduktioner: Hvis en virksomhed producerer mindre output, vil den typisk også reducere sit forbrug af de inputs af energi og materialer, som forårsager udledninger.
  • Inputsubstitution: En virksomhed kan i visse tilfælde reducere sit forbrug af de inputs af energi og materialer, som forårsager udledninger ved fx at vælge at købe en maskine, som er mere energieffektiv eller omlægge sin produktionsproces, så den skal bruge mindre energi.
  • End-of-pipe teknologier: I visse tilfælde er det muligt at reducere, hvor mange udledninger der er forbundet med en given produktion, uden at påvirke produktionsprocessen. Sådanne reduktioner kaldes typisk end-of-pipe reduktioner. Et eksempel kunne være et filter i skorstenen på et kraftværk, som reducerer partikelforureningen – eller opsamler kulstof i røgen, så der udledes mindre CO2.

En klassisk generel ligevægtsmodel vil have muligheder for outputreduktioner og inputsubstitution indbygget i sin struktur. GrønREFORM skal tilføje modellering af end-of-pipe teknologier. Håbet er desuden, at GrønREFORM kan detaljere modelleringen af inputsubstituerende teknologier i forhold til en klassisk generel ligevægtsmodel.

End-of-pipe teknologier er karakteriseret ved, at de kan reducere en andel af en virksomheds udledninger for en vis pris per enhed, hvormed emissionerne sænkes. I forbindelse med GrønREFORM-projektet er der blevet udviklet en ny metode til at integrere teknologier af denne type i generelle ligevægtsmodeller. Metoden er beskrevet i et kort dokumentationsnotat og et kodeeksempel kan ligeledes downloades. Detaljeringen af inputsubstituerende teknologier kan foretages med en lignende metode.

End-of-pipe teknologier (på engelsk)

Kodeeksempel i GAMS

Inputsubstituerende teknologier (på engelsk)

Integrationen af inputsubstituerende teknologier (på engelsk)