Opkvalificering kan øge beskæftigelsen

02-09-2021

Beregninger foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation.

DREAM har regnet på effekten af at opkvalificere ufaglærte til erhvervsuddannede. Dette vurderes at øge beskæftigelsen med op mod 9.500 personer omkring år 2050.

Beregning af effekten af opkvalificering er én af en række beregninger, DREAM har foretaget for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), jf. boksen nedenfor.

Om DREAMs beregninger til FH

DREAM har for FH regnet på i alt 21 scenarier, der evaluerer de samfundsøkonomiske konsekvenser af 110 forslag vedrørende opkvalificering, øget beskæftigelsesindsats og forbedret arbejdsmiljø.

FH har lavet en vurdering af forslagenes direkte effekter på befolkningens erhvervsdeltagelse, uddannelsestilbøjelighed, ledighedsgrad, arbejdstid samt produktivitet og kategoriseret disse i 21 scenarier.

DREAM har implementeret de direkte effekter som korrektioner til sine grundlæggende antagelser om de pågældende forhold og efterfølgende vurderet konsekvenserne for blandt andet beskæftigelse, BNP og den finanspolitiske holdbarhed i sin økonomiske model.

De alternative scenarier holdes op mod DREAMs grundforløb for den økonomiske udvikling.

Læs DREAMs baggrundsnotat om beregningerne

Læs FHs rapport "Ny reformkurs: Flere og bedre job"

Opkvalificering

I den præsenterede beregning antages det, at knap 14.000 ufaglærte opkvalificeres til faglært i løbet af 2022. Personerne overgår efter et halvt års efteruddannelse til erhvervsuddannede. Figur a) nedenfor viser antal personer, som årligt antages at blive opkvalificeret. Antallet aftager efter 2022 i takt med, at færre personer er i målgruppen for videreuddannelse.

Opkvalificeringen medfører en stigning i antal erhvervsuddannede. Antallet øges over tid efterhånden som flere og flere videreuddannes. Omkring år 2050 forudsættes antallet af faglærte yngre end folkepensionsalderen at stige med knap 170.000 personer som følge af opkvalificeringen.

Figur 1.
Opkvalificering og vurderet effekt på arbejdsmarkedstilknytning.

a) Antal som opkvalificeres

b) Beskæftigelse og antal overførselsmodtagere

Anm.: Figur b) viser ændringen i forhold til DREAMs grundforløb.
Kilde: Beregninger på DREAMs socioøkonomiske fremskrivning og den makroøkonomiske model DREAM.

Effekt på erhvervsdeltagelsen

Efter færdiggjort uddannelsesforløb antages de opkvalificerede personer at have samme arbejdsmarkedsadfærd som øvrige erhvervsuddannede. Da faglærte i mindre grad end ufaglærte overgår til for eksempel førtidspension, forudsættes personerne, der videreuddannes, at opnå en stærkere erhvervstilknytning i den resterende del af deres liv.

Figur b) ovenfor viser ændringen i antal beskæftigede og antal overførselsmodtagere ved opkvalificeringen i forhold til DREAMs grundforløb.

På kort sigt falder beskæftigelsen som følge af øget uddannelsesaktivitet. Efter 6-7 år skønnes opkvalificering at øge beskæftigelsen i forhold til grundforløbet. På sigt stiger antallet af beskæftigede med cirka 9.500 personer.

Stigningen i beskæftigelsen sker på bekostning af en reduktion i antal bruttoledige, ligesom der ventes et fald i antal personer uden for arbejdsstyrken, der ikke modtager en overførselsindkomst. På lidt længere sigt skønnes ligeledes en reduktion i antal førtidspensionister.

Samfundsøkonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesstigningen vurderes at forøge BNP i forhold til DREAMs grundforløb. Samtidig mindskes de offentlige udgifter som andel af BNP. Dette skyldes et fald i indkomstoverførsler, og at individuelt offentligt forbrug er uændret, mens BNP øges. Dette medfører en forbedring af den primære offentlige saldo som andel af BNP.

Derved forbedres den finanspolitiske holdbarhedsindikator med 0,1 pct. af BNP svarende til en forbedring af det primære budget på 2,8 mia. kr. årligt.

Om beregningen

Det er antaget, at 2½ pct. af det samlede antal arbejdsduelige ufaglærte mellem 20 og 60 år fra 2022 opkvalificeres. Personerne overgår efter et halvt års uddannelse til faglært. Efter opkvalificering antages det, at arbejdsmarkedsadfærden er som øvrige erhvervsuddannede.

Læs notat om beregningen