Fremskrivning af pensions- og indkomstforhold

Tobias Markeprand30-06-2023

Metode og resultater af fremskrivning udført for Pensionskommissionen.

Abstract

Rapporten beskriver resultaterne af en fremskrivning med DREAMs mikrosimulationsmodel SMILE. Fremskrivningen har fokus på at vurdere udviklingen i danskernes pensionsformue frem mod år 2080.

SMILE fremskriver livsforløb for hver enkelt person i befolkningen. Blandt andet fremskrives uddannelsesvalg, samlivsmønster, arbejdsmarkedstilknytning, lønindkomst, overførselsindkomster og pensionsindbetalinger. Dette leder til en fremskrivning af hver persons pensionsformue. Herudfra beregnes, hvilken pensionsudbetaling den enkelte er berettiget til.

Fremskrivningen opdeler pensionsformuen på både udbetalingsform i form af livsvarige ydelser, rateudbetalinger og engangssummer. Herunder indgår det, om ordningen er skattepligtigtig på indbetalings- eller udbetalingstidspunktet.

Rapportens konklusioner er:

  • Den samlede pensionsformue ventes at vokse både i vækstkorrigerede termer og som andel af lønsummen.
  • For de tre nederste deciler af pensionister vil den Obligatoriske Pensionsordning blive af vigtighed svarende til ATP.
  • Andelen af pensionister, der ikke modregnes i folkepensionens tillægsydelse, falder markant fra godt 40 pct. til 25 pct. af alle pensionister, og det udbetalte beløb falder i forhold til det maksimale beløb uden indtægtsregulering. Ca. halvdelen af alle pensionister vil fremover blive delvist modregnet i ydelsen.
  • Modregningen af folkepensionens tillægsydelse som følge af ægtefællens indkomst- og beskæftigelsesforhold medfører en yderligere modregning i forhold til, hvad stigningen i folkepensionisternes egne opsparingsbaserede pensioner tilsiger.
  • Dækningsgraden vokser fra ca. 80 pct. til ca. 96 pct., og de sociale ydelser sikrer de fattigste en høj dækningsgrad.

Uligheden i indkomsterne blandt pensionister falder. Dette opvejes dog delvist af den stigende ulighed blandt erhvervsaktive, som følge af flere højtuddannede og flere med indvandrer- og efterkommerbaggrund.