Dyk ned i tallene

Vores artikler præsenterer hovedresultater af DREAMs arbejde. Beskrivelserne er målrette alle med interesse for samfundsøkonomisk analyse.

I vores grundfremskrivninger giver vi vort bedste bud på den fremtidige udvikling inden for makroøkonomi, demografi, uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstilknytning mv.

Nedenfor præsenteres grundfremskrivningernes hovedresultater. Desuden gives en overordnet beskrivelse af den i hvert tilfælde anvendte fremskrivningsmetode.

Langsigtet økonomisk udvikling

Fremskrivningen har fokus er på den offentlige sektors indtægter og udgifter. De offentlige udgifter fremskrives under forudsætning af, at det nuværende serviceniveau opretholdes. Indtægterne vurderes under uændrede skattesatser.

Resultatet af fremskrivningen opsummeres ved den finanspolitiske holdbarhedsindikator. Denne udtrykker, hvorvidt de forventede fremtidige indtægter er tilstrækkelige til at dække de ventede udgifter. DREAM vurderer, at finanspolitikken er overholdbar. Dette skyldes offentlige overskud på langt sigt.

Størrelsen af den danske befolkning

Vi bliver fortsat flere danskere. Den samlede befolkning ventes at stige på grund af en positiv nettoindvandring og som følge af et positivt fødselsoverskud.

Historist er levetiden øget, da dødeligheden blandt ældre har været faldende. Denne tendens ventes at fortsætte de kommende år. Dette bidrager til befolkningstilvæksten. Desuden betyder øget levetid, at ældre vurderes at udgøre en stigende andel af befolkningen fremover. Som reaktion herpå har politikerne besluttet, at pensionsalderen øges i samme takt som levetiden.

Uddannelsesniveauet øges

Udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau vurderes ved at fortsætte den studieadfærd, som observeres historisk. Herved bestemmes antallet af studerende på forskellige uddannelsestyper hovedsageligt af den demografiske udvikling.

Fremover vurderes en større andel af befolkningen i den arbejdsduelige alder at have en videregående uddannelse. Uddannelsesniveauet øges, når veluddannede unge erstatter ældre, som har lavere uddannelsesniveau.

Studieadfærd og uddannelsesniveau

Arbejdsstyrken øges trods demografisk modvind

I vores fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning vurderes det, hvor mange som fremadrettet er i arbejde, er ledige, er nedslidte og hvor mange, der er gået på pension.

De kommende årtier forventes antallet af personer yngre end folkepensionsalderen at aftage. På trods af den demografiske modvind vurderes arbejdsstyrken at stige.

Stigningen i arbejdsstyrken skyldes i høj grad de arbejdsmarkedspolitiske tiltag, som øger den første mulige alder for overgang til folkepension.

Udvikling i arbejdsstyrken